FAQ

Klik op onderstaande vragen om de antwoorden te lezen

 

 1. Moet ik me als ontpakker aansluiten bij VAL-I-PAC om recht te hebben op recyclage- en containerforfaits?
  Antwoord - Sluiten


  Nee. Bij VAL-I-PAC kunnen enkel verpakkingsverantwoordelijken aansluiten, géén ontpakkers. Een ontpakker kan wél aansluiten als hij tegelijkertijd ook verpakkingsverantwoordelijke is, bijvoorbeeld als ontpakker van producten die hij invoert uit het buitenland (verpakkingsverantwoordelijke type C). Indien u enkel ontpakker bent en dus geen verpakkingsverantwoordelijke voor de verpakkingen die in uw container zitten, hebt u recht op een VAL-I-PAC-premie indien aan alle verdere voorwaarden is voldaan (verdere informatie over dit onderwerp vindt u in het hoofdstuk "Toekenningsvoorwaarden").

 2. Ben ik als ontpakker verplicht te werken met een operator die erkend is door VAL-I-PAC?
  Antwoord - Sluiten


  Nee. Een ontpakker is niet verplicht om te werken met een operator erkend door VAL-I-PAC. Door dit wél te doen, helpt hij echter mee aan het behalen van de percentages recyclage/nuttige toepassing. Bovendien kan hij enkel via een door VAL-I-PAC erkend operator genieten van een recyclage- en containerpremie.

 3. Ik wil als verpakkingsverantwoordelijke toetreden tot VAL-I-PAC. Ben ik verplicht retroactief (met terugwerkende kracht) aan te sluiten?
  Antwoord - Sluiten


  VAL-I-PAC moet een retroactieve toetreding toepassen voor de 5 kalenderjaren die het jaar van aansluiting voorafgaan, met uitzondering van de jaren waarvoor:

  • geen verpakkingen op de Belgische markt werden gebracht;
  • de verpakkingsverantwoordelijke duidelijk kan aantonen dat hij zijn terugnameplicht zelf of via een derde heeft vervuld;
  • de verpakkingsverantwoordelijke een strafsanctie heeft ondergaan, zoals voorzien in artikel 33 van het Samenwerkingsakkoord.


 4. Ons bedrijf laat zijn bedrijfsmatig verpakkingsafval reeds ophalen door een containerdienst. Moeten wij dan nog aansluiten bij VAL-I-PAC en een bijdrage betalen? Dit zou toch dubbele betaling zijn?
  Antwoord - Sluiten


  A) De vergoeding die u betaalt aan de containerdienst dekt de afhaling, het transport en de verwerking van uw afval (een verplichting die bij u ligt), plus het verhuur van de container. De containerdienst zelf is echter niet verplicht om de recyclage- en valorisatiequota zoals voorzien in het Samenwerkingsakkoord, te behalen. Deze verplichting (Terugnameplicht) heeft de verpakkingsverantwoordelijke echter wél. Het is deze verplichting die VAL-I-PAC voor zijn rekening neemt en waarvoor aan VAL-I-PAC een vergoeding wordt betaald.

  B) Deze terugnameplicht heeft trouwens enkel betrekking op de verpakkingen waarvoor u verpakkingsverantwoordelijke bent en niet op alle verpakkingen die in uw afvalcontainer zitten. Dat wil zeggen dat u geen verpakkingsverantwoordelijke bent voor verpakkingsmateriaal afkomstig van bijvoorbeeld producten aangekocht bij Belgische leveranciers. U bent wél verpakkingsverantwoordelijk voor verpakkingen rond producten die u aankocht in het buitenland alsook voor verpakkingsmateriaal dat u gebruikt om uw producten aan uw Belgische klanten te leveren, en waarvan het verpakkingsafval dus bij uw klanten achterblijft.

 5. Ik ben verpakkingsverantwoordelijke type C, wat wil zeggen dat ik de verpakkingen die ik invoer en waarvoor ik verantwoordelijk ben, ontpak en als afval in mijn eigen container steek. Wat is dan mijn voordeel om toch deelnemer te worden van VAL-I-PAC?
  Antwoord - Sluiten


  A) De verpakkingsverantwoordelijke die aansluit bij VAL-I-PAC moet de bewijzen van recyclage of nuttige toepassing niet zelf verzamelen. Dit brengt een grote kost en veel administratieve rompslomp met zich mee indien een bedrijf dat individueel doet. Trouwens, het terugzenden van verpakkingen naar de buitenlandse leverancier is geen bewijs van recyclage. Ook een afhaaldocument van uw containerdienst betekent niet dat uw verpakkingsafval ook effectief gerecycleerd of nuttig toegepast werd volgens de vereisten van het Samenwerkingsakkoord.

  B) De percentages van recyclage en nuttige toepassing worden gemakkelijk behaald door VAL-I-PAC dankzij het groeperen van zowel de goede als de slechte resultaten van de recyclage. Een bedrijf dat individueel bewijst dat zijn verpakkingen nuttig toegepast en gerecycleerd worden, zit met een probleem indien de verpakkingen niet recycleerbaar zijn of onvoldoende gerecycleerd kunnen worden. Vermits de terugnameplicht op bedrijfsmatig verpakkingsafval van kracht is sinds 5 maart 1998, kunnen de bedrijven die nog niets ondernomen hebben, zich aansluiten bij VAL-I-PAC mits betaling van een retroactieve vergoeding. Op die manier zijn zij gedekt voor de vorige jaren en voorkomen zij zo de administratieve en strafrechtelijke boetes voorzien in het Samenwerkingakkoord.

  C) In het geval van kunststof, is de situatie heel voordelig aangezien een verpakkingsverantwoordelijke van het type C die deelnemer is van VAL-I-PAC € 35,50 per ton betaalt voor het afval van verpakkingen waarvoor hij verpakkingsverantwoordelijke is, maar € 35,00 per ton krijgt via het recyclageforfait voor al zijn bedrijfsmatig verpakkingsafval van recycleerbare kunststof (inclusief dat van bijvoorbeeld Belgische leveranciers). VAL-I-PAC financiert trouwens ook deels de containers die een verpakkingsverantwoordelijke gebruikt voor de selectieve inzameling van zijn verpakkingsafval via het containerforfait.


 6. Wat wordt verstaan onder een toetredingsbijdrage?
  Antwoord - Sluiten


  Het betreft hier een éénmalige toetredingsbijdrage van 25% berekend op basis van de financieringsbijdrage verschuldigd voor het lopend kalenderjaar.

 7. Vanaf wanneer ben ik wettelijk aangesloten bij VAL-I-PAC?
  Antwoord - Sluiten


  Een onderneming is wettelijk aangesloten op het moment dat beide contractenondertekend en samen met de voorlopige aansluitingsaangifte ingediend zijn.

 8. Ik ben aangesloten bij VAL-I-PAC voor mijn bedrijfsmatige verpakkingen. Kunnen klanten van mij eisen dat ik de verpakkingen die ik gebruik om mijn producten mee te leveren, achteraf bij hen kom ophalen?
  Antwoord - Sluiten


  U hebt deze verplichting niet. Wanneer u voor uw bedrijfsmatige verpakkingen aangesloten bent bij VAL-I-PAC, voldoet u volledig aan uw terugnameplicht. De terugnameplicht is namelijk niet de verplichting om uw verpakkingen terug te nemen, maar een verplichting om bepaalde percentages van recyclage en nuttige toepassing aan te tonen. VAL-I-PAC behaalt deze percentages in uw plaats.

  De ontpakker van uw producten, uw klant, moet zijn verpakkingsafval op een correcte manier laten afhalen door een dienst (= operator) die erkend is voor de verwerking van bedrijfsmatig verpakkingsafval. Dit zijn ophalers, recycleercentra, sorteercentra, verbrandingsovens met energierecuperatie, enz.

  Doordat u als leverancier (verpakkingsverantwoordelijke) aangesloten bent bij VAL-I-PAC, kan uw klant zijn bedrijfsmatig verpakkingsafval zoals vroeger laten afhalen door de operator van zijn keuze en dit samen met al zijn andere afvalstromen, liefst wel gesorteerd per materiaal. Bovendien heeft hij recht op een vergoeding (recyclage- en/of containerforfait) van VAL-I-PAC indien deze operator erkend werd door VAL-I-PAC en indien hij zijn verpakkingsafval gesorteerd aanbiedt.

 9. Wat indien ik eenmalige verpakkingen die binnenkomen via leveringen, opnieuw gebruik om mijn eigen producten mee te verpakken?
  Antwoord - Sluiten


  Situatie A: een bedrijf krijgt uit België een verpakt product binnen en gaat de verpakkingen ervan opnieuw gebruiken als verpakkingsverantwoordelijke van het type A (VV/A).
  => Hij moet deze verpakking niet aangeven als VV/A omdat er voor deze verpakking reeds een VV is, namelijk het bedrijf dat leverancier was van dit bedrijf.

  Situatie B: een bedrijf krijgt uit het buitenland een product binnen als verpakkingsverantwoordelijke van het type C (VV/C) en gaat dit opnieuw gebruiken als verpakkingsverantwoordelijke type A (VV/A).
  => Hij moet de verpakking aangeven als VV/C maar niet als VV/A.

  Situatie C: een bedrijf krijgt uit het buitenland een product binnen als VV/C. Hij gaat deze verpakkingen opnieuw gebruiken, maar niet als VV/A aangezien hij zijn product naar het buitenland stuurt.
  => Hij moet in dit geval niets aangeven.

 10. Moeten herbruikbare verpakkingen zoals Europallets, … ook aangegeven worden?
  Antwoord - Sluiten


  Ja, zij moeten aangegeven worden in de jaarlijkse definitieve aangifte. Op herbruikbare verpakkingen geldt geen terugnameplicht maar wel een informatieplicht. De wet streeft immers na dat het gebruik van eenmalige verpakkingen vermindert en dat van herbruikbare stijgt. VAL-I-PAC vraagt trouwens geen bijdrage op herbruikbare verpakkingen.

 11. Ik produceer en verpak producten in België onder het logo van een ander bedrijf. Moet ik deze verpakkingen aangeven bij VAL-I-PAC?
  Antwoord - Sluiten


  U bent niet verpakkingsverantwoordelijk indien u producten inpakt in opdracht en onder het logo van een ander bedrijf. Al het verpakkingsmateriaal (zowel de primaire verkoopsverpakking als de verzamel- en vervoersverpakkingen) moet door de eigenaar van het merk aangegeven worden. Hij is daarvoor verpakkingsverantwoordelijke van het type A. Deze regeling geldt echter alleen indien de eigenaar van het logo zich op Belgisch grondgebied bevindt.

 12. Ik ontpak en/of verpak producten enkel in opdracht van een ander bedrijf en word dus op geen enkel moment eigenaar van deze producten. Kan ik als 'loonwerker' door het Samenwerkingsakkoord als verpakkingsverantwoordelijke beschouwd worden?
  Antwoord - Sluiten


  Deze situatie is nogal complex. Belangrijk is in dit geval na te gaan of uw opdrachtgever en de leverancier van de u geleverde goederen in binnen- of buitenland gevestigd zijn. In bepaalde gevallen zal u als verpakker in loondienst wel verpakkingsverantwoordelijk gesteld worden (als type C, zie ook vraag 15) en zal u zich in orde moeten stellen met de richtlijnen van het Samenwerkingsakkoord. Om uw situatie duidelijk te stellen, raden wij u aan contact op te nemen met VAL-I-PAC op het nummer 02 456 83 23.

 13. Ik declareer mijn bedrijfsmatige verpakkingen jaarlijks samen met mijn primaire verpakkingen bij FOST Plus. Moet ik me dan nog aansluiten bij VAL-I-PAC?
  Antwoord - Sluiten


  Indien u bij FOST Plus bijvoorbeeld een vereenvoudigde aangifte doet, zal u inderdaad de indruk hebben dat uw bedrijfsmatige verpakkingen mee aangeven worden. Toch kan FOST Plus u niet vertegenwoordigen voor uw bedrijfsmatige verpakkingen en u zal dus ook nooit bij hen een bijdrage betalen op deze verpakkingen. Enkel VAL-I-PAC is momenteel erkend door de IVC als organisme voor het beheer van bedrijfsmatige verpakkingen en kan uw terugnameplicht op deze verpakkingen van u overnemen.

 14. Ik ontpak goederen die ik aankoop in het buitenland. Ik kan toch niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze verpakkingen vermits ik deze goederen niet op de Belgische markt breng?
  Antwoord - Sluiten


  U wordt volgens het Samenwerkingsakkoord beschouwd als verpakkingsverantwoordelijke van het type C (<< Indien de producten niet verpakt werden door een verpakkingsverantwoordelijke A en niet ingevoerd werden door verpakkingsverantwoordelijke B, namelijk de verbruiker van de verpakte producten >>).
  Het Samenwerkingsakkoord legt u in dit geval ook een terugnameplicht én een informatieplicht op.

 15. Voor de aangifte van de huishoudelijke verpakkingen rond de producten die ik invoer vanuit het buitenland, heb ik mijn buitenlandse leveranciers gemandateerd. Wie doet de aangifte van de bedrijfsmatige verpakkingen rond deze producten?
  Antwoord - Sluiten


  Vermits dit mandaat enkel geldig is voor FOST Plus, moet de betrokken distributeur zelf deze bedrijfsmatige verpakkingen aangeven bij VAL-I-PAC. Hij kan daarvoor heel eenvoudig de gegevens bij FOST Plus gaan zoeken: het aantal eenheden dat rechtstreeks aangegeven is door de onderneming zelf en het aantal eenheden aangegeven door alle gemandateerde buitenlandse leveranciers in naam van hun onderneming. De som daarvan geeft de totale verantwoordelijkheid weer van de Belgische verpakkingsverantwoordelijke.

  De distributeur - verpakkingsverantwoordelijke kan uit dit totaal aantal eenheden afleiden welk deel zijn buitenlandse leveranciers voor hun rekening nemen. Daartoe hoeft hij enkel zijn aangifte van bedrijfsmatige verpakkingen aan VAL-I-PAC forfaitair te vermeerderen met die coëfficiënt om zijn terugnameplicht op bedrijfsmatig verpakkingsafval volledig te vervullen.

 16. Onze firma gebuikt IBC-containers. Mag ik deze aangeven als herbruikbare verpakking?
  Antwoord - Sluiten


  Neen, indien bij iedere rotatie van een container de eigenaar wijzigt en indien verpakkingen telkens opnieuw worden gefactureerd (zij het met korting), wat overeenstemt met een tweedehandse verpakking.

  Ja, indien ze beantwoorden aan de criteria van herbruikbare verpakkingen.

 17. U importeert textiel rechtstreeks uit ItaliŽ.
  U bent verpakkingsverantwoordelijk voor 350 kg bedrijfsmatige verpakkingen (bv. voor de paletten en kartons die bij levering rondom de kledingstukken zitten).
  U bent eveneens verpakkingsverantwoordelijk voor 50 kg huishoudelijke verpakkingen (bv. voor de kleine kartons om sokken per 2 aan te bieden in de verkooppunten). Dient u aangifte te doen voor uw bedrijfsmatige en huishoudelijke verpakkingen?
  Antwoord - Sluiten


  Van zodra u de drempel van 300 kg overschrijdt, dient u zowel uw verplichtingen voor huishoudelijke als industriŽle verpakkingen te vervullen en de tonnages enerzijds bij Fost Plus anderzijds bij VAL-I-PAC aan te geven.